نوے اُميد

نوے اُميد

Dela

د پروګرامونو يو داسې سلسله چې پکښې وړومبنى پينځلس منټونه د ژوند د کارونو، لکه د صحت په حقله تعليم، د ماشومانو د خيال ساتلو په حقله او نور دغه شان څيزونو په حقله خبرې شوى دى. او وړاندې پينځلس منټ ”د رو...

Visa mer

د پروګرامونو يو داسې سلسله چې پکښې وړومبنى پينځلس منټونه د ژوند د کارونو، لکه د صحت په حقله تعليم، د ماشومانو د خيال ساتلو په حقله او نور دغه شان څيزونو په حقله خبرې شوى دى. او وړاندې پينځلس منټ ”د روح په حقله تعليم"، په کوم کښې چې مونږ د کتابِ مقدس نه د ښځو د اُميد په حقله تاسو سره شريک کړې دى.

"Women of Hope" is a magazine style discussion program where the first 15 minutes focuses on teaching life skills, including health matters, how to properly care for children and practical skills such as tailoring, etc. The second 15 minutes is called 'A lesson for the soul', where we present hope to women from the Holy Bible.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Pashto Radio. Innehållet i podden är skapat av Pashto Radio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.