در ادامه‌ی اپیزود قبل، موضوع حقوق پرداخت الکترونیک در جامعه ایران را مورد بحث قرار داریم. مفاهیم پرداخت را در پیوند با موضوعات حقوقی در انواع تبادلات مالی شرح دادیم. گفتگو را با اشاره به موضوعاتی مانند پرداخت ثمن معامله، پرداخت دین و بدهی و عقد بیع و ذکر چندین مثال ادامه دادیم.

پول، انواع پول و کارکرد‌های آن در گذشته و حال را با اشاره به تاریخچه‌ی تولد آن، مورد بحث قرار دادیم و اهمیت موضوع سواد حقوقی را به عنوان یکی از موضوعات بنیادی صنعت پرداخت تشریح نمودیم.

شبکه پرداخت در ایران را با مثال‌هایی از شبکه‌های بین‌المللی مقایسه نموده و شکاف‌های عمیق در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی کشور را با نگاه حقوقی تحلیل نمودیم

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör پی منت چنل. Innehållet i podden är skapat av پی منت چنل och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.