از شما برای خواندن داستانم سپاسگزارم. دعا میکنم خداوند از طریق این کتاب با دانش

خردمندانهتری دربارۀ اسالم و محبت بیشتری برای عیسی و حقیقت او، شما را برکت دهد.

چند پرسش هست که هرگاه داستان زندگیام را درمیان میگذارم، مطرح میشوند.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör انجمن مسیحیان افغانستان در سویدن. Innehållet i podden är skapat av انجمن مسیحیان افغانستان در سویدن och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.