مچاله شده روی زمین نشسته بودم، در پیشگاه خدا میلرزیدم. دو هفته از پذیرش

ِ خداوندم گذشته بود، در حال شیون، منِمن کنان با لبهای لرزان، تالش میکردم از او

خواهش کنم.

»خدایا، چرا ...؟« ولی نمیتوانستم واژههایم را در قالب جملهای به زبان بیاورم. بیاختیار

می لرزیدم.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör انجمن مسیحیان افغانستان در سویدن. Innehållet i podden är skapat av انجمن مسیحیان افغانستان در سویدن och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.