در طول چند روز پس از آن، قلبم پر از خوشی تازهای بود، خوشی آشنایی با خدا. همۀ

زندگیام گمان میکردم که او را میشناختم، ولی اکنون به راستی میدانستم او کیست. قابل

مقایسه نبود. هیچ چیزی با خدای واحد حقیقی قابل قیاس نیست.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör انجمن مسیحیان افغانستان در سویدن. Innehållet i podden är skapat av انجمن مسیحیان افغانستان در سویدن och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.