ૐ Inter Galactic Space ૐ Psy Trance ♫

ૐ Inter Galactic Space ૐ Psy Trance ♫

Dela

Alex Slime creates a futuristic ultra-modern psychedelic trance. After many successful works, both in the studio and behind the decks. His spirit and love for music is a source of inspiration from the...

Visa mer

Alex Slime creates a futuristic ultra-modern psychedelic trance. After many successful works, both in the studio and behind the decks. His spirit and love for music is a source of inspiration from the deepest cosmos to create intelligent psychedelic sounds filled with groove, deep atmospheric vibrations and constant energy. Just like an exceptional star phenomenon, Alex Slime is trying to do something different; experimenting with melodies, a groove, and an atmosphere that mixes sounds, creating an experience for any day, on any dance floor. Now Alex Slime writes and plays classic psychedelic/prog/goa trance at its best In 2030, it flies back to the planet Jupiter

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Alex Slime. Innehållet i podden är skapat av Alex Slime och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.