فصل دوم- قسمت دوم- سرود نیبلونگ‌ها ۲
Avsnitt

فصل دوم- قسمت دوم- سرود نیبلونگ‌ها ۲

زیگفرید اژدهاکش در ورمس

در دومین قسمت سرود نیبلونگ‌ها، آونتوره‌ی سوم را می‌خوانیم که از قصد زیگفرید برای خواستگاری کریمهیلد می‌گوید و سفرش به ورمس بر کرانه‌ی راین؛  از گنجینه‌ی نیبلونگ‌ها و میراث شیلبونگ و نیبلونگ؛ از خود جادو و شمشیر بالمونگ؛ از نبرد با اژدها و حمام خون. حکایت اعمال قهرمانانه‌ی زیگفرید در این قسمت مانند طنین صدایی که در غاری تاریک، از میان مه و غبار اسطوره و تاریخ گذشتگان روایت می‌شود. تو گویی زیگفرید در ورمس نیز از جهان اسطوره‌ها پای گذاشته است.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Seyed Ebrahim Taghavi. Innehållet i podden är skapat av Seyed Ebrahim Taghavi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.