Juspod
Avsnitt

Arbeidsrett - Tariffrett - Arbeidsrettens dom 3/2019

Renholdsoverenskomsten mellom LO/Norsk arbeidsmandsforbund og NHO/N HO Service og handel bestemmer at det skal beregnes lønn for løpende tid mellom oppdrag flere steder for «samme bedrift».

LO gjorde gjeldende at vilkåret om samme bedrift måtte tolkes som samme arbeidsgiver.

Arbeidsretten kom under dissens til at LOs tolkning ikke hadde tilstrekkelige holdepunkter i ordlyd, historikk og praksis.

Tolkningsspørsmålet kunne ikke løses gjennom en isolert og generell forståelse av begrepet bedrift i § 4 nr. 3 første setning, men måtte fastlegges ved å lese § 4 nr. 3 første og andre setning i sammenheng, og som en presisering av bestemmelsene i § 2 om beregning av lønn.

Overenskomsten § 4 nr. 3 hadde to bestemmelser om beregning av lønn for tid mellom oppdrag, henholdsvis ved oppdrag for «samme bedrift» og ved patruljetjeneste. Bestemmelsen i § 4 nr. 2 andre setning om beregning av lønn ved patruljetjeneste ville ikke få selvstendig betydning dersom første setning gjaldt arbeid utført for samme arbeidsgiver.

Det ble også lagt vekt på forholdet mellom LOs krav til bestemmelse og den endelige utformingen av avtaleteksten og praksis.

Dissens 5 -2.

Avgjørelsene fra Arbeidsretten er tatt med i podkasten for at du som lytter skal kunne forstå hvordan tariffavtaletolking foretas, samt få en generell forståelse for tariffavtalenes betydning i det norske arbeidslivet.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Haakon Utne Kierulf. Innehållet i podden är skapat av Haakon Utne Kierulf och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.