در این قسمت موضوع مهم حقوق در پرداخت الکترونیک را مورد بحث قرار دادیم. موضوعی که در انتهای قسمت قبل به اهمیت اون پی بردیم. برای بحث در این خصوص، کمی به مفاهیم و کارکرد‌های علم حقوق اشاره کردیم. با نگاه به حس نارضایتی در جامعه وارد گفتگو شدیم.

اهمیت وجود ساختار حقوقی به عنوان یکی از پیش‌نیاز‌های وجود نظم رو در یک ساختار اجتماعی مطرح کردیم و در انتها به اهمیت وجود سواد حقوقی در بین افراد و خصوصا بازیگران صنعت پرداخت اشاره کردیم و با ذکر مثال‌ به بررسی بیشتر موضوع پرداختیم.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör پی منت چنل. Innehållet i podden är skapat av پی منت چنل och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.