تاریخ تازه‌ها

تاریخ تازه‌ها

رویدادهای روز که خمیرمایۀ «اخبارِ» رسانه ها را تشکیل می دهند، فراوان ریشه در گذشته دارند و گاه بیش از آنکه حاصل گریز ناگهانی احوال روز باشند، نتیجۀ دیگرگون شدن هر چند کُند، اما ژرف و پایدار روزگاری دراز مدت اند. «تاریخ تازه‌ها» بر گذشتۀ رخدادهای روز می نگرد و در این نظر و گذر پیشینۀ چرخش‌ها‌ی کنونی را باز می نماید.

Antal avsnitt: 25

Senaste avsnittet:

En podcast av: ار.اف.ای / RFI

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör ار.اف.ای / RFI. Innehållet i podden är skapat av ار.اف.ای / RFI och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Sparad till Mina favoriter!

Du hittar dina favoriter i menyn.