در اپیزود گوپ گوپ آلیس در خانه می دود و صدای دویدن اش باعث اعتراض همسایه می شود، آلیس متوجه می شود باید مراقب صداها باشد تا به کسی آسیب نرسد. 

مادر آلیس ضمن توضیح شرایط با تکنیک #جابجایی سعی در حل مساله می کند...

شعر و داستان: #آلیسا آلیسا موسیقی : امیر واعظی #آلیساآلیسا https://alicaalica.com/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Alica Alica. Innehållet i podden är skapat av Alica Alica och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.