ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ _ ထာ၀ရဘုရားကိုခိုလှုံသောသူမူကားလုံခြုံလိမ့်မည် (Whoever Trusts in the LORD shall be safe) _ 21 June 2021
Avsnitt

ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ _ ထာ၀ရဘုရားကိုခိုလှုံသောသူမူကားလုံခြုံလိမ့်မည် (Whoever Trusts in the LORD shall be safe) _ 21 June 2021

#PastorDavidLah

#ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ


#ထာ၀ရဘုရားကိုခိုလှုံသောသူမူကားလုံခြုံလိမ့်မည်

(Whoever Trusts in the LORD shall be safe)

သုတ္တံ ၂၉း၂၅

ဂလာတိ ၁း၁၀


၂တိ ၂း၄

၁သက် ၂း၄

ထွက် ၃၂း၂၀-

၁ ရာ ၁၃း၉-

၆ရာ ၁၆း၉


www.davidlah.com

Facebook Page #DREAM Ministry International D.M.I

YouTube #DREAM Ministry International D.M.I

YouTube #David Lah Official

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör David Lah. Innehållet i podden är skapat av David Lah och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.