اپیزود بیست و نهم- و خدایی که در این نزدیکیست-قسمت چهارم
Avsnitt

اپیزود بیست و نهم- و خدایی که در این نزدیکیست-قسمت چهارم

اپیزود 29 هوپوکست/قسمت چهارم کتاب صوتی و خدایی که در این نزدیکیست/کوچکترین رفتارهای ما با طبیعت و زندگی جاری بر آن، مثبت و منفی، بر انرژی های سیال آن اثر می گذارد و با تجمع بیشتر این رفتارها در اجتماع، بازگشت آن بر خود طبیعت خواهد بود/نویسنده: شهریار شهیر برزگرگوینده: حسین رنجبر توکلی/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör شهریار شهیر برزگر. Innehållet i podden är skapat av شهریار شهیر برزگر och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.