ಕೇಳದೆ ನಿಮಗೀಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡಿದ ಪಾತ್ರಗಳು , ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತಾನಾಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ದನಿಯ ತರಂಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ .

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Srinidhi Bengaluru. Innehållet i podden är skapat av Srinidhi Bengaluru och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.