اگر زندگی سفره‌ای باشد که بر آن طعم‌های متنوعی را تجربه می‌کنیم، شاید این روزها سهم طعم غم و خشم در سفره زندگی ما بیش از دیگر طعم‌هاست. به تناسب این احوال، از شما دعوت می‌کنم به شنیدن یک قصه ... یک داستان ِواقعی. تسلی، آگاهی است و آگاهی تسلی. تسلی‌بخش همدیگر باشیم

نقد و نظر و دیدگاه شما در سایت انسانک ماندگار خواهد شد. اینجا بفرمایید:

www.ensanak.com

و موسیقی‌های استفاده شده در اپیزود تدریجا در کانال تلگرام تقدیم می‌شود:

T.me/ensanak

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Hesam Ipakchi. Innehållet i podden är skapat av Hesam Ipakchi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.