در پاگرد چهارم، پیرامون چهار موضوع صحبت شده است:

اول – خبر یک زایش و رویش

دوم – توضیحی در ارتباط با «آسایش ایمانی»

سوم – تجربه زیسته‌شده‌ای در پادکست انسانک

چهارم – داستان و سرنوشت سال بعد انسانک

پیشاپیش سال خوبی را برای همه شما شنوندگان انسانک آرزو داریم. در کانال تلگرام انسانک، می‌توانید اخبار انتشار اپیزودهای عیدانه را پیگیری کنید و همچنان سایت انسانک برای بیان نظرات و نقدهای شما مهیاست:

Ensanak.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Hesam Ipakchi. Innehållet i podden är skapat av Hesam Ipakchi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.