تاریخ علم و اندیشه

دکتر حسین نصر از متفکران معاصر سنتگرا آثار متعددی در زمینۀ تاریخ علم در دورۀ اسلامی و علم مدرن منتشر کرده است.

او علوم طبیعی در تمدن اسلامی را تافته‌ای جدابافته و منشأگرفته از وحی و معنویت می‌داند. او علوم مدرن را دارای ارزش معرفتی نمی‌داند و نظریۀ تکامل را به شدت نقد می‌کند.

آیا دیدگاه‌های او دربارۀ تاریخ علم قدیم و نظریۀ تکامل داروین قابل دفاع است؟

نشست تخصصی مواجهۀ سنت‌گرایان با مسائل فرهنگ معاصر

امیرمحمد گمینی: نقد و بررسی آراء سنت‌گرایان درباب علم و تاریخ آن

سه شنبه 25 اردیبهشت 1397

پژوهشگاه علوم انسانی

گزارش تفصیلی و تصاویر جلسه: https://bit.ly/2UjL6YW

متن کامل مقالات مرتبط

حسین نصر و تاریخ علم اسلامی / نظریه تکامل و حسین نصر

https://www.dropbox.com/s/awe88jfpaqef9vg/nasr-Sharq-shared.pdf?dl=0

نقد و بررسی دیوید کینگ بر فصول نجومی و ریاضی کتاب علم در اسلام

https://utihs.ut.ac.ir/documents/48952072/0/Miras%20Elmi%209_104.pdf

آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی برگرفته از اسلام بود؟

http://utihs.ut.ac.ir/documents/48952072/0/naghd%20mozaffar%20Ighbal-pub.pdf

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Amir Gamini. Innehållet i podden är skapat av Amir Gamini och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.