فصل دوم- قسمت هفتم- سرود نیبلونگ‌ها ۷
Avsnitt

فصل دوم- قسمت هفتم- سرود نیبلونگ‌ها ۷

در آونتوره‌ی هشتم سرود نیبلونگ‌ها سرود به کلی از فضای معمول خود، فضای درباری قرون وسطی، فاصله گرفته و ماجرای زیگفرید را بازگو می‌کند، در تدارک هزار مرد جنگی برای محافظت از گونتر و همراهانش در برابر خشم یا خیانت احتمالی برونهیلد. در این آونتوره سرود به بخش‌هایی کهنتر از محتوایش می‌پردازد که ردشان در پیچ و خم تاریخ مفقود شده است. اما همه‌ی این‌ها زمینه را برای قسمت ویژه‌ای درباره‌ی ابهامات سرود فراهم می‌کند.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Seyed Ebrahim Taghavi. Innehållet i podden är skapat av Seyed Ebrahim Taghavi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.