هواداران کاوشگر
هواداران کاوشگر

هواداران کاوشگر

شبکه ای برای شنیدن موضوعات مرتبط باعلم و تکنولوژی. اگر زندگی صنعتی فرصت مطالعه را ازتون گرفته ، کاوشگر میتواند تا حدی خلا کمبود مطالعه را پر کند

Antal avsnitt: 457

Senaste avsnittet:

En podcast av: shenoto | هواداران کاوشگر